Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας έχει συνταχθεί με την Πράξη 02/29-03-2021 του Σχολικού Συμβουλίου του Σχολείου και σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 13423/ΓΔ4/09-02-2021/Υφ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/2021)
Ο κανονισμός κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου, την πρώτη φορά εφαρμογής του αμέσως μετά την έγκριση αυτού, ενώ τα επόμενα έτη με την έναρξη του σχολικού έτους.
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών,
των μαθητών/μαθητριών και των γονέων/κηδεμόνων.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του.

Δείτε τον Κανονισμό